Účtovníctvo a dane

Daň z nehnuteľnosti v roku 2022

Predali ste alebo kúpili ste nehnuteľnosť v roku 2021? Ak áno, tak nezabudnite na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti a to najneskôr do 31.01.2022.

Mesiac január je každý rok spojený aj s termínom podávania daňových priznaní k dani z nehnuteľnosti. Toto daňové priznanie však nepodávate každý rok, ale len vtedy, keď kúpite alebo predáte nehnuteľnosť.  

Ak ste v roku 2021 nadobudli pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome,  je potrebné aby ste do 31.01.2022 podali daňové priznanie vo svojom meste alebo v obci, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Mesto a obec je pre vás správcom dane z nehnuteľností. Rovnaká povinnosť na váš čaká aj v prípade, že ste pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome predali. 

Na vyrubovanie dane z nehnuteľnosti pre rok 2022 je rozhodujúci stav v katastri nehnuteľnosti k 01.01.2022 (dátum zápisu v katastri nehnuteľností). 

Daň z nehnuteľností, ktorú zaplatíte v roku 2022 sa vzťahuje na kalendárny rok 2022 (t.j. platí sa vopred, nie spätne).

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré je jednotné pre viacero druhov daní, t. j. pre daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje. 

Jednoduchý príklad zistenia správcu dane a povinnosti podania priznania k dani z nehnuteľnosti: 

Ak ste kúpili nehnuteľnosť v roku 2021 v meste Bratislave (súčasne je aj zapísaná v katastri nehnuteľností), tak vašou povinnosťou bude podať najneskôr do 31.01.2022 daňové priznania k dani z nehnuteľností. Správcom dane z nehnuteľností bude v tomto prípade mesto Bratislava (územie, kde sa nehnuteľnosť nachádza).  

Pre viac informácií: https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_dan-z-nehnutelnosti-1?fbclid=IwAR2XVFpcAvXsxwkxLk2Y7X7kPxY5pf4ZaP4ZaizMi4wDgtWyeAe3j5DmnzM#spravca 

Tlačivo: https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/dan_z_nehnutelnosti/17-dp-md.pdf