Business, Účtovníctvo a dane

E-SHOPY POZOR! Od 1.7.2021 vám pribudne nová povinnosť pri predaji tovaru do zahraničia.

Od 1.7.2021 začne platiť nová rozšírená úprava uplatňovania systému MOSS (Mini One Stop Shop), ktorá ovplyvní každého, čo predáva tovar zákazníkom do členských krajín EÚ. Konkrétne každého, čo predáva tovar nezdaniteľným osobám do iných členských štátov EÚ. Zbystriť pozornosť by teda mali všetci, čo takéto dodania tovaru realizujú a v roku 2020, prípadne v prebiehajúcom období roku 2021 prekročili hodnotu takto dodaného tovaru vo výške 10 000 € (kumulatívne za všetky dodania zákazníkom do členských krajín EÚ).

Ak predávate tovar do členských krajín EÚ, tak základom je správne posúdiť, či ho dodávate nezdaniteľným osobám. Zjednodušene povedané ide o subjekty, ktoré nie sú registrované pre DPH vo svojej domovskej krajine (vo väčšine prípadov teda fyzické osoby – nepodnikatelia, ale takisto aj malí podnikatelia – neplatitelia DPH). Odberateľ by sa vám mal sám identifikovať, či je platiteľom DPH vo svojej krajine alebo nie a to uvedením svojho IČ DPH. Ak tak neurobí, môžete ho považovať za nezdaniteľnú osobu. Následne je potrebné preveriť, či takto dodaný tovar prekročil celkovú hodnotu 10 000 € a to buď v roku 2020 alebo aj v prebiehajúcom roku 2021. Keďže nejde o vysokú hranicu, tak je pravdepodobné, že sa táto novinka dotkne veľkého množstva firiem a podnikateľov, najmä tých z odvetvia „e-shopov“.

Príklad:

Slovenská spoločnosť A, s. r. o. predáva príslušenstvo k mobilom prostredníctvom svojho e-shopu. Keďže je zameraná na predaj v rámci celej EÚ, tak má e-shop vo viacerých jazykových mutáciách a počas roka 2020 predala tovar svojim zákazníkom – nezdaniteľným osobám v jednotlivých krajinách v takýchto hodnotách:

  • Česká republika = 2700 €
  • Maďarsko = 1600 €
  • Poľsko = 2900 €
  • Nemecko = 1700 €
  • Rakúsko = 3200 €

Spolu je hodnota predaného tovaru zákazníkom do iných krajín EÚ v hodnote 12 100 € a spoločnosť A teda prekročila stanovenú hranicu 10 000 €. Z tohto dôvodu je od 1.7.2021 povinná začať uplatňovať DPH novým spôsobom.

Ako sa vás táto zmena dotkne?

Ak spĺňate vyššie spomenuté podmienky predaja tovaru, tak sa v prvom rade musíte zaregistrovať prostredníctvom stránky Finančnej správy SR do systému OSS (One Stop Shop) a to už do 10.6.2021 (v prípade ak vám vzniká povinnosť uplatňovať nový spôsob zdaňovania od 1.7.2021).

Táto registrácia vám zabezpečí, že budete môcť odvádzať DPH jedným tlačivom za všetky krajiny a takisto aj uhradiť daň jednou platbou. Ak by ste registráciu nestihli, tak by ste sa od 1.7.2021 museli zaregistrovať pre DPH osobitne v každej jednej členskej krajine EÚ, do ktorej dodávate tovar svojim zákazníkom – nezdaniteľným osobám.

Po úspešnej registrácii musíte zabezpečiť, aby ste na všetkých faktúrach vystavených za dodanie tovaru po 1.7.2021 pre nezdaniteľné osoby do členských krajín EÚ uvádzali sadzbu a výšku DPH podľa konkrétnej krajiny, do ktorej tovar predáte. Tieto faktúry nebudete uvádzať v klasickom daňovom priznaní k DPH, ktoré podávate v SR, ale budete ich uvádzať v novom daňovom priznaní slúžiacom pre systém OSS, kde budú tieto údaje rozdelené podľa jednotlivých členských krajín, do ktorých tovar dodáte. Takéto daňové priznanie sa bude podávať za kalendárny štvrťrok (do konca mesiaca nasledujúceho po skončení kalendárneho štvrťroku) a v tomto termíne bude potrebné daň aj uhradiť. Finančná správa SR následne podľa podaného daňového priznania rozpošle evidenciu predaného tovaru spolu s uhradenou daňou jednotlivým členským štátom EÚ.

Prečo prichádza táto novinka?

Je potrebné poznamenať, že nejde o úplnú novinku, pretože systém MOSS funguje už niekoľko rokov, akurát sa uplatňoval iba na dodanie vybraných elektronických služieb nezdaniteľným osobám do členských krajín EÚ. Zároveň platila aj definícia tzv. „zásielkového predaja“, ktorá zahŕňala práve predaj tovaru nezdaniteľným osobám do členských krajín EÚ. Pre zásielkový predaj ale platili oveľa vyššie sumy a to pre každú krajinu osobitne (napr. pre Rakúsko 35 000 €, pre Nemecko 100 000 €, a pod.). To znamená, že aby vám vznikla povinnosť odvádzať DPH jednotlivým štátom, museli by ste prekročiť konkrétnu hranicu v každom štáte osobitne. Po prekročení by ste sa ale museli zaregistrovať pre DPH v každom štáte osobitne a podávať daňové priznania osobitne podľa legislatív platných v jednotlivých krajinách.

Nová úprava OSS spája tieto 2 režimy, ktoré fungovali doteraz, no zároveň sa znížila hranica, ktorá sa už počíta kumulatívne. Na oplátku bude možné podávať jedno priznanie a platiť jednu platbu dane za všetky krajiny spolu.

Táto úprava prichádza ako dôsledok neustále sa rozširujúceho elektronického obchodu s tovarmi a službami v rámci EÚ. Jej hlavným cieľom je dosiahnuť, aby primárny úžitok z DPH mala krajina, v ktorej je zákazník usadený a kde sa daný tovar reálne spotrebuje. Zároveň sa tým EÚ snaží predchádzať využívaniu zmien sídla obchodníkov podľa toho, v ktorej krajine je najnižšia sadzba DPH na tovar, ktorý predávajú.

Viac informácií nájdete na stránke Finančnej správy SR, prípadne u svojho účtovníka.