Účtovníctvo a dane

Kto má nárok na 15% sadzbu dane príjmov v roku 2021?

Koncom roka bola schválená novela Zákona o dani z príjmov, pričom jednou zo zmien sa upravujú podmienky pre uplatnenie 15% sadzby dane z príjmov.

Pre rok 2020 platí, že 15% sadzbu dane z príjmov si môžu uplatniť fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby (napr. spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti), ktoré dosiahli v zdaňovacom období 2020 zdaniteľné príjmy maximálne vo výške 100 000 €.

Spomínaná novela však mení výšku zdaniteľných príjmov pre zdaňovacie obdobia 2021 a neskôr na sumu 49 790 €. Táto suma však nie je v zákone pevne stanovená. Je naviazaná na Zákon o dani z pridanej hodnoty a na jeho ustanovenie upravujúce povinnosť registrácie pre daň z pridanej hodnoty po dosiahnutí obratu vo výške 49 790 €. Z uvedeného teda vyplýva, že v roku 2021 si môžu uplatniť 15% sadzbu dane z príjmov fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktorých zdaniteľne príjmy (výnosy) budú maximálne do výšky 49 790 €. Ak by sa však v budúcnosti menila hranica obratu pre povinnosť registrácie na daň z pridanej hodnoty, zmení sa aj hranica zdaniteľných príjmov pre uplatnenie 15% sadzby dane.

V rámci zákona platí, že po prekročení stanovenej výšky príjmov, sú všetky zdaniteľne príjmy predmetných daňovníkov zdaňované vyššou sadzbou dane. To znamená, že nie je možné použiť nižšiu sadzbu dane na časť príjmov do hranice pre uplatnenie nižšej sadzby a následne vyššiu sadzbu len na časť príjmov presahujúcu predmetnú hranicu. V prípade prekročenia hranice u právnických osôb bude uplatnená sadzba dane vo výške 21%.