Business, Účtovníctvo a dane

Nezaplatené faktúry v účtovníctve

Veľké množstvo podnikateľov sa aktuálne stretáva so situáciou, že sa im v účtovníctve hromadia pohľadávky, t.j. neuhradené vydané faktúry. V nasledujúcich riadkoch vám predstavíme možnosti ako týmto pohľadávkam predísť, prípadne ako je možné vyriešiť ich existenciu.

Ako predísť nezaplateným faktúram? 

V praxi je možné aplikovať opatrenia, ktoré pomôžu podnikateľom redukovať množstvo pohľadávok po splatnosti v účtovníctve. Ide najmä o: 

 • vystavenie zálohových faktúr – ak sa rozhodnete pre tento spôsob a ste zároveň platiteľom DPH, je potrebné upozorniť na skutočnosť, že po prijatí preddavku (uhradení zálohovej faktúry), máte dve možnosti:  
 1. vystaviť faktúru k prijatej platbe do 15 dní odo dňa prijatia platby resp. do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba prijatá – dátum dodania na tejto faktúre musí byť deň prijatia preddavkovej platby, 
 2. vystaviť „riadnu resp. ostrú“ faktúru – aj v tomto prípade, musí byť dátum dodania deň prijatia preddavkovej platby,
 • dohodnutie si zmluvnej pokuty – ide o peňažnú sumu, ktorú vám je dlžník povinný zaplatiť v prípade, ak nesplní svoje zmluvne stanovené povinnosti, 
 • poistenie pohľadávok – slúži ako ochrana neočakávaných rizík a zložitých situácií vašich obchodných partnerov. 

Aké sú možnosti pri vymáhaní pohľadávky? 

V prípade, že už takéto faktúry v účtovníctve evidujete, je vhodné uplatniť nasledovné kroky: 

1. upomienka 

 •  jej forma ani obsah nie sú stanovené zákonom, jej cieľom je informovať dlžníka o existencii našej pohľadávky a požiadavke na jej úhradu, 

2. pokus o zmier resp. predžalobná výzva

 •  ak upomienka nesplní svoj účel, na rad prichádza pokus o zmier alebo predžalobná výzva, nejedná sa však o totožný nástroj vymáhania pohľadávky, 
 • pokus o zmier predstavuje záujem vyriešiť predmetnú situáciu dohodou, zatiaľ čo predžalobná výzva je poslednou možnosťou dlžníka uhradiť svoj dlh pred podaním žaloby na súd, 

3. vymáhanie pohľadávky súdnou cestou 

 • v tomto prípade je potrebné využiť služby právneho zástupcu, ktorý vás bude zastupovať pred súdom, 
 • ak dlžník ani v tomto prípade nezaplatí pohľadávku v súdom stanovenej lehote, dochádza k exekúcii jeho majetku. 

Poradie jednotlivých krokov je informačné a mali by byť aplikované podľa uváženia. Pri vymáhaní pohľadávky je však dôležité komunikovať s dlžníkom. 

Aké sú daňové a účtovné súvislosti nezaplatených faktúr? 

Neuhradené faktúry majú iný vplyv na účtovníctvo a základ dane podnikateľa, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva a iný vplyv na základ dane subjektu, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva. V prvom prípade takáto pohľadávka ovplyvňuje základ dane až po jej úhrade. V prípade podvojného účtovníctva je to však hneď po jej vystavení a zaúčtovaní.  

Z tohto dôvodu je možné v sústave podvojného účtovníctva k takýmto pohľadávkam na základe zásady opatrnosti vytvoriť opravné položky. Tieto opravné položky sú za zákonom stanovených podmienok daňovým výdavkom. Základnými podmienkami sú nepremlčanie pohľadávky a uplynutie doby od splatnosti dlhšej ako: 

 • 360 dní, daňovým výdavkom je 20 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva, 
 • 720 dní, daňovým výdavkom je 50 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva, 
 • 1080 dní, daňovým výdavkom je 100 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva. 

Okrem tvorby opravnej položky si môže subjekt účtujúci v sústave podvojného účtovníctva zahrnúť do daňových výdavkov aj odpis nepremlčanej pohľadávky v menovitej hodnote bez príslušenstva alebo jej neuhradenej časti, pričom musia byť tiež splnené zákonom stanovené podmienky. 

Ak ste naším klientom a vo svojom účtovníctve evidujete pohľadávky, ktoré sú po splatnosti viac ako 360 dní, informujte sa o možnosti tvorby opravných položiek alebo odpise takýchto pohľadávok u svojho účtovníka.