Účtovníctvo a dane

Obmedzenie platieb v hotovosti počas núdzového stavu – doba ca$hu

Ako isto viete, od 1.1.2013 je v platnosti zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti, ktorý obmedzuje platby v hotovosti na výšku 15000€ (ak sa jedná o platby medzi fyzickými osobami – nepodnikateľmi) alebo 5000€ (ak je odovzdávajúcou alebo preberajúcou osobou podnikateľ – teda SZČO alebo právnická osoba). Existujú však aj výnimky, pri ktorých sa tento zákon nepoužije. Tie si môžete prečítať tu https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/platby-v-hotovosti.  

Avšak v spomínanom zákone o obmedzení platieb v hotovosti, konkrétne §8 písm. h), je vymedzené, že “ v čase krízovej situácie, vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu a mimoriadnej situácie” sa tento zákaz na platby v hotovosti nevzťahuje. 

Žiaľ Slovenská republika je momentálne v núdzovom stave. Núdzový stav bol prijatý na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 695 dňom 25. novembra 2021 na obdobie 90 dní a to do 23.2.2022 (za predpokladu, že sa ďalej nepredĺži). A opäť tu teda nastáva aspoň na krátke obdobie doba cashu. 

Počas tohto obdobia neexistuje obmedzenie platieb v hotovosti. Z toho vyplýva, že ak sa rozhodnete, kľudne môžete spraviť akúkoľvek transakciu v hotovosti (z ruky do ruky). Samozrejme, že o tejto transakcii budete potrebovať doklad (príjmový alebo výdavkový). Netreba však zabúdať ani na povinnosť ORP alebo VRP pri príjme platieb v hotovosti. O tom, kto musí a kto nemusí používať ORP alebo VRP sa dočítate tu https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/ekasa/erp#PovinnostPouzivatERP . Konkrétne vás bude zaujímať príloha č. 1 zákona o ERP. 

Otázka je, na čo by ste mohli využiť toto zrušené obmedzenie? Napríklad na kúpu investičnej nehnuteľnosti, auta alebo iného majetku, prípadne splatenia pôžičiek v hotovosti. Taktiež sa môžete rozhodnúť vyplatiť vaše minulé zisky (dividendy) v hotovosti. Teda za predpokladu, že v spoločnosti máte dostatok finančných prostriedkov v pokladnici. Pri výplate dividendy v hotovosti musíte ešte počítať s uplatnením zrážkovej dane vo výške 7% (zo ziskov od roku 2017) alebo odvod do zdravotnej poisťovne vo výške 14% (zo ziskov do roku 2016). Prípadov, kedy vás toto obmedzenie limitovalo je oveľa viacej.  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/394/

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/428/20211125