Účtovníctvo a dane

Odpustenie sankcií za nesplnené daňové povinnosti v roku 2020

Nestihli ste počas roka 2020 uhradiť daň, preddavok na daň alebo splátku dane včas? Tak máme pre vás dobrú správu! Nemusíte sa obávať pokuty alebo úrokov z omeškania.

Zatiaľ čo minulé roky daňový úrad vyruboval úroky z omeškania, prípadne pokuty a iné sankcie už od 1. dňa omeškania s platbou dane, preddavku na daň alebo splátky dane, tak za obdobie pandémie COVID-19 v roku 2020 tieto sankcie vyrubovať nebude.

Vláda Slovenskej republiky totiž svojim nariadením č. 88/2021 Z.z. zo dňa 24.02.2021 prikazuje Finančnej správe, aby upustila od vyrubenia úroku z omeškania a vyrubenia sankcie a to v týchto prípadoch:

  • ak daňový subjekt včas nezaplatil daň, rozdiel dane, preddavok na daň alebo splátku dane, ktoré boli splatné v období od 12.3.2020 do 31.12.2020 a ak si tieto úhrady vyrovná najneskôr do 30.6.2021;
  • ak daňový subjekt včas nepodal daňové priznanie, prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, ktorých termín na podanie uplynul najneskôr v období od 12.3.2020 do 31.12.2020 a ak tieto podania vykoná najneskôr do 30.6.2021;
  • ak daňový subjekt uviedol v daňovom priznaní k dani z príjmov vyšší preplatok na dani ako v skutočnosti mal uviesť a toto daňové priznanie bolo podané v období od 1.1.2020 do 30.9.2020 a zároveň tento rozdiel daňový subjekt daňovému úradu vráti.

Ako je uvedené, tak odpustenie sankcií sa týka všetkých daní okrem miestnej dane a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Ak ste teda počas uvedeného obdobia včas nezaplatili daň z príjmov alebo daň z pridanej hodnoty, prípadne ak všetky nedoplatky vyrovnáte do 30.6.2021, tak vám daňový úrad nevyrubí žiadne sankcie.