Koronavírus opatrenia

Opatrenia v rámci projektu „PRVÁ POMOC PLUS PLUS“

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny rozširuje opatrenie Prvá pomoc. Pre tento krát zvolili názov Prvá pomoc ++ alebo Prvá pomoc plus plus (podľa toho, čo sa vám viac páči). Minister Krajniak navrhuje účinnosť tohto opatrenia od obdobia február 2021, žiadosť bude možné podať najskôr v priebehu marca. Dúfajme, že sa tak aj stane. Na začiatok upozorňujeme, že všetky informácie v tomto článku sú predbežné, a budeme ich ďalej aktualizovať podľa získaných dostupných a oficiálnych informácií.

Pre jednoduchosť použijem rovnaký formát článku ako v prípade opatrenia Prvá pomoc plus a vyznačím všetky zmeny, ktoré sa týkajú Prvej pomoci plus plus. Štruktúra opatrení je nezmenená a pozostáva zo 6 opatrení.

OPATRENIE 1 – Zamestnávatelia, ktorí na základe rozhodnutia ÚVZ uzavreli svoje prevádzky

Pre koho – pre zamestnávateľov (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľom), ktorí museli na základe rozhodnutia ÚVZ uzavrieť svoju prevádzku.

Na čo – na čiastočné preplatenie mzdových nákladov na každého zamestnanca, ktorý v dôsledku uzatvorenia prevádzky nemôže vykonávať prácu a zamestnávateľ s ním zároveň neukončil pracovný pomer. Zamestnanec musel k zamestnávateľovi nastúpiť najneskôr 02.09.2020 01.02.2021.

V akej výške – vo výške 80 % 100% celkovej ceny práce, najviac do výšky 1100 €.

POZOR! V rámci tohto opatrenia je príspevok možné žiadať iba na konkrétne dni, ktoré mal zamestnávateľ uzatvorenú prevádzku a zamestnanec tak nemohol nastúpiť do práce.

OPATRENIE 2 – SZČO, ktoré počas vyhlásenia pandémie uzatvorili svoje prevádzky ALEBO im poklesli tržby, aj keď podnikateľskú činnosť vykonávali ďalej

Pre koho – pre SZČO, ktorá má živnosť otvorenú najneskôr k 02.09.2020 01.02.2021 a zároveň je nemocensky a dôchodkovo poistená (a to dobrovoľne alebo povinne), prípadne čerpá tzv. odvodové prázdniny (ak začala podnikať v r. 2020 alebo r. 2021, tak do posúdenia vzniku sociálneho poistenia – podľa podania daňového priznania). SZČO má nárok na tento príspevok v prípade ak prerušila alebo obmedzila svoju činnosť (nie živnosť) ALEBO jej poklesli tržby.

Na čo – na náhradu straty príjmu a to v závislosti od percentuálneho poklesu tržieb za porovnávané obdobie. Vysvetlenie porovnávania období je na konci článku.

V akej výške – podľa percentuálneho poklesu tržieb:

 • 20,00 – 39,99 % = 270 €
 • 40,00 – 59,99 % = 450 €
 • 60,00 – 79,99 % = 630 €
 • od 80 % a viac = 810 €
 • 20,00 – 29,99 % = 330 €
 • 30,00 –39,99 % = 420 €
 • 40,00 –49,99 % = 510 €
 • 50,00 – 59,99 % = 600 €
 • 60,00 – 69,99 % = 690 €
 • 70,00 – 79,99 % = 780 €
 • od 80 % a viac = 870 €

POZOR! Možnosť žiadať o tento príspevok má aj SZČO, ktorá zároveň pracuje aj na pracovný pomer, od výšky príspevku sa v takom prípade odpočíta suma čistého príjmu za daný mesiac.

OPATRENIE 3A – Zamestnávatelia, ktorí v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie udržia pracovné miesta aj keď obmedzili alebo prerušili svoju činnosť (nie na základe rozhodnutia ÚVZ, ale z nedostatku zákazníkov, resp. z vlastnej iniciatívy) ALEBO im poklesli tržby

Pre koho – pre zamestnávateľov (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľom), ktorí obmedzili svoju činnosť ALEBO im poklesli tržby a zároveň udržia pracovné miesto.

Na čo – na čiastočné preplatenie mzdových nákladov na každého zamestnanca, ktorý NEPRACUJE kvôli tomu, že mu zamestnávateľ nevie prideľovať prácu. Takýto zamestnanec je doma a v rámci dochádzky má vykázané voľno v dôsledku „prekážky na strane zamestnávateľa“. Zamestnanec musel nastúpiť do pracovného pomeru najneskôr 02.09.2020 01.02.2021.

V akej výške – vo výške 80 % 100 % celkovej ceny práce, najviac vo výške 1100 €

POZOR! V rámci tohto opatrenia je príspevok možné žiadať iba na konkrétne dni resp. hodiny, kedy nastala prekážka na strane zamestnávateľa a zamestnanec tak nemohol nastúpiť do práce. Nie je možné čerpať na dni, keď zamestnanec čerpal dovolenku alebo PN, OČR.

OPATRENIE 3B – Zamestnávatelia, ktorí v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie neuzavreli svoje prevádzky, ale poklesli im tržby

Pre koho – pre zamestnávateľov (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľom), ktorí prevádzkujú svoju činnosť aj naďalej, ale v dôsledku zníženého dopytu im poklesli tržby.

Na čo – na čiastočné preplatenie mzdových nákladov za každého zamestnanca, ktorý pracuje na trvalý pracovný pomer (na dohodárov nie je možné čerpať) a to v závislosti od percentuálneho poklesu tržieb.

V akej výške – vo výške 80 % 100 % celkovej ceny práce, najviac vo výške podľa percentuálneho poklesu tržieb:

 • 20,00 – 39,99 % = 270 €
 • 40,00 – 59,99 % = 450 €
 • 60,00 – 79,99 % = 630 €
 • od 80 % a viac = 810 €
 • 20,00 – 29,99 % = 330 €
 • 30,00 –39,99 % = 420 €
 • 40,00 –49,99 % = 510 €
 • 50,00 – 59,99 % = 600 €
 • 60,00 – 69,99 % = 690 €
 • 70,00 – 79,99 % = 780 €
 • od 80 % a viac = 870 €

POZOR! Podmienkou na poskytnutie príspevku 3B je, že zamestnanec nemal viac ako 50 % jeho fondu mesačného pracovného času prekážku na strane zamestnanca alebo nečerpal dovolenku.

OPATRENIE 4A – SZČO, ktorá obmedzila alebo prerušila svoju činnosť a nemá z podnikania žiadne príjmy

Pre koho – pre SZČO, ktorá počas mimoriadnej situácie nemá žiadne príjmy z podnikania. Na účely tohto opatrenia nemusí byť SZČO nemocensky a dôchodkovo poistená a nemusí ani čerpať odvodové prázdniny.

Na čo – na náhradu straty príjmu z podnikania

V akej výške – vo výške 315 € 360 €

POZOR! Možnosť žiadať o tento príspevok má aj SZČO, ktorá zároveň pracuje aj na pracovný pomer, od výšky príspevku sa v takom prípade odpočíta suma čistého príjmu za daný mesiac.

OPATRENIE 4B – Spoločník jednoosobovej s.r.o., ktorá počas mimoriadnej situácie nemá žiadny príjem

Pre koho – pre fyzickú osobu, ktorá je jediným spoločníkom a zároveň konateľom s.r.o. a nie je jej zamestnancom. Fyzická osoba takisto nemôže byť spoločníkom v inej s.r.o.. Táto s.r.o. nemôže mať žiadnych zamestnancov. Počas obdobia, na ktoré žiada príspevok má s.r.o. nulový príjem.

Zároveň táto s.r.o. musí spĺňať aj podmienky maximálneho zisku za predchádzajúce obdobia:

 • je jediným spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným (tzv. jednoosobová s.r.o.), ktorej zisk po zdanení za posledné ukončené účtovné obdobie, ktoré skončilo najneskôr 31.12.2019, nepresiahol 9 600 eur a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2 400 eur;
 • v prípade jednoosobovej s.r.o., ktorá začala prevádzkovať činnosť v priebehu roka 2019, zisk po zdanení za počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti nepresiahol hodnotu 9 600 eur/12 x počet mesiacov existencie a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2 400 eur/12 x počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti do konca roka 2019
 • v prípade jednoosobovej s.r.o., ktorá začala prevádzkovať činnosť v priebehu roka 2020 (najneskôr k 02.09.2020), zisk pred zdanením za počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti nepresiahol hodnotu 9 000 eur/9 x počet mesiacov existencie a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 900 eur/9 x počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti do konca septembra 2020,

Na čo – na náhradu straty príjmu z podnikania

V akej výške – vo výške 315 € 360 €

POZOR! Možnosť žiadať o tento príspevok má aj osoba, ktorá zároveň pracuje aj na pracovný pomer, od výšky príspevku sa v takom prípade odpočíta suma čistého príjmu za daný mesiac.

POROVNÁVANIE POKLESU TRŽIEB

Každý žiadateľ si zvolí jednu z alternatív spôsobu výpočtu poklesu tržieb. Presná metodika na porovnávanie poklesu tržieb zatiaľ nie je určená. Teda minimálne pre subjekty, ktoré začali svoje podnikanie v roku 2021. V prípade subjektov, ktoré podnikali už pred rokom 2019 sa bude porovnávať tržba za rovnaké obdobie roku 2019. Napríklad tržby za 02/2021 sa budú porovnávať s tržbami za 02/2019 alebo s priemerom roku 2019, a to v zmysle 02/2021 v porovnaní s 1/12 tržieb roku 2019.

Výber spôsobu výpočtu poklesu tržieb je možné v rámci jednotlivých mesiacov meniť.

PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU:

Žiadosti o poskytnutie príspevku sa na rozdiel od prvej vlny pandémie budú podávať iba elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy – www.slovensko.sk

Bude preto potrebné, aby žiadosť podala samotná SZČO, prípadne konateľ, ktorý má pridelenú schránku danej spoločnosti po prihlásení sa do portálu.

Podrobné info zatiaľ nenájdete na webe: www.pomahameludom.sk. Hneď ako budeme mať k dispozícií aktuálne informácie doplníme tento článok.