Koronavírus opatrenia

Opatrenia v rámci projektu „PRVÁ POMOC PLUS“

OPATRENIE 1 – Zamestnávatelia, ktorí na základe rozhodnutia ÚVZ uzavreli svoje prevádzky

Pre koho – pre zamestnávateľov (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľom), ktoré museli na základe rozhodnutia ÚVZ uzavrieť svoju prevádzku.

Na čo – na čiastočné preplatenie mzdových nákladov na každého zamestnanca, ktorý v dôsledku uzatvorenia prevádzky nemôže vykonávať prácu a zamestnávateľ s ním zároveň neukončil pracovný pomer. Zamestnanec musel k zamestnávateľovi nastúpiť najneskôr 02.09.2020.

V akej výške – vo výške 80 % celkovej ceny práce, najviac do výšky 1100 €.

POZOR! V rámci tohto opatrenia je príspevok možné žiadať iba na konkrétne dni, ktoré mal zamestnávateľ uzatvorenú prevádzku a zamestnanec tak nemohol nastúpiť do práce.

OPATRENIE 2 – SZČO, ktoré počas vyhlásenia pandémie uzatvorili svoje prevádzky ALEBO im poklesli tržby, aj keď podnikateľskú činnosť vykonávali ďalej

Pre koho – pre SZČO, ktorá má živnosť otvorenú najneskôr k 02.09.2020 a zároveň je nemocensky a dôchodkovo poistená, prípadne čerpá tzv. odvodové prázdniny (ak začala podnikať v r. 2019 alebo r. 2020, tak do posúdenia vzniku sociálneho poistenia – podľa podania daňového priznania). SZČO má nárok na tento príspevok v prípade ak prerušila alebo obmedzila svoju činnosť ALEBO jej poklesli tržby.

Na čo – na náhradu straty príjmu a to v závislosti od percentuálneho poklesu tržieb za porovnávané obdobie. Vysvetlenie porovnávania období je na konci článku.

V akej výške – podľa percentuálneho poklesu tržieb:

 • 20,00 – 39,99 % = 270 €
 • 40,00 – 59,99 % = 450 €
 • 60,00 – 79,99 % = 630 €
 • od 80 % a viac = 810 €

POZOR! Možnosť žiadať o tento príspevok má aj SZČO, ktorá zároveň pracuje aj na pracovný pomer, od výšky príspevku sa v takom prípade odpočíta suma čistého príjmu za daný mesiac.

OPATRENIE 3A – Zamestnávatelia, ktorí v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie udržia pracovné miesta aj keď obmedzili alebo prerušili svoju činnosť (nie na základe rozhodnutia ÚVZ, ale z nedostatku zákazníkov, resp. z vlastnej iniciatívy) ALEBO im poklesli tržby

Pre koho – pre zamestnávateľov (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľom), ktoré obmedzili svoju činnosť ALEBO im poklesli tržby a zároveň udržia pracovné miesto.

Na čo – na čiastočné preplatenie mzdových nákladov na každého zamestnanca, ktorý NEPRACUJE kvôli tomu, že mu zamestnávateľov nevie prideľovať prácu. Takýto zamestnanec je doma a v rámci dochádzky má vykázané voľno v dôsledku „prekážky na strane zamestnávateľa“. Zamestnanec musel nastúpiť do pracovného pomeru najneskôr 02.09.2020.

V akej výške – vo výške 80 % celkovej ceny práce, najviac vo výške 1100 €

POZOR! V rámci tohto opatrenia je príspevok možné žiadať iba na konkrétne dni, ktoré mal zamestnávateľ uzatvorenú prevádzku a zamestnanec tak nemohol nastúpiť do práce. Nie je možné čerpať na dni, keď zamestnanec čerpal dovolenku alebo PN, OČR.

OPATRENIE 3B – Zamestnávatelia, ktorí v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie neuzavreli svoje prevádzky, ale poklesli im tržby

Pre koho – pre zamestnávateľov (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľom), ktoré prevádzkujú svoju činnosť aj naďalej, ale v dôsledku zníženého dopytu im poklesli tržby.

Na čo – na čiastočné preplatenie mzdových nákladov za každého zamestnanca, ktorý pracuje na trvalý pracovný pomer (na dohodárov nie je možné čerpať) a to v závislosti od percentuálneho poklesu tržieb.

V akej výške – vo výške 80 % celkovej ceny práce, najviac vo výške podľa percentuálneho poklesu tržieb:

 • 20,00 – 39,99 % = 270 €
 • 40,00 – 59,99 % = 450 €
 • 60,00 – 79,99 % = 630 €
 • od 80 % a viac = 810 €

POZOR! Podmienkou na poskytnutie príspevku 3B je, že zamestnanec nemal viac ako 50 % jeho fondu mesačného pracovného času prekážku na strane zamestnanca alebo nečerpal dovolenku.

OPATRENIE 4A – SZČO, ktorá obmedzila alebo prerušila svoju činnosť a nemá z podnikania žiadne príjmy

Pre koho – pre SZČO, ktorá počas mimoriadnej situácie nemá žiadne príjmy z podnikania. Na účely tohto opatrenia nemusí byť SZČO nemocensky a dôchodkovo poistená a nemusí ani čerpať odvodové prázdniny.

Na čo – na náhradu straty príjmu z podnikania

V akej výške – vo výške 315 €

POZOR! Možnosť žiadať o tento príspevok má aj SZČO, ktorá zároveň pracuje aj na pracovný pomer, od výšky príspevku sa v takom prípade odpočíta suma čistého príjmu za daný mesiac.

OPATRENIE 4B – Spoločník jednoosobovej s.r.o., ktorá počas mimoriadnej situácie nemá žiadny príjem

Pre koho – pre fyzickú osobu, ktorá je jediným spoločníkom a zároveň konateľom s.r.o. a nie je jej zamestnancom. Fyzická osoba takisto nemôže byť spoločníkom v inej s.r.o.. Táto s.r.o. nemôže mať žiadnych zamestnancov. Počas obdobia, na ktoré žiada príspevok má s.r.o. nulový príjem.

Zároveň táto s.r.o. musí spĺňať aj podmienky maximálneho zisku za predchádzajúce obdobia:

 • je jediným spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným (tzv. jednoosobová s.r.o.), ktorej zisk po zdanení za posledné ukončené účtovné obdobie, ktoré skončilo najneskôr 31.12.2019, nepresiahol 9 600 eur a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2 400 eur;
 • v prípade jednoosobovej s.r.o., ktorá začala prevádzkovať činnosť v priebehu roka 2019, zisk po zdanení za počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti nepresiahol hodnotu 9 600 eur/12 x počet mesiacov existencie a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2 400 eur/12 x počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti do konca roka 2019
 • v prípade jednoosobovej s.r.o., ktorá začala prevádzkovať činnosť v priebehu roka 2020 (najneskôr k 02.09.2020), zisk pred zdanením za počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti nepresiahol hodnotu 9 000 eur/9 x počet mesiacov existencie a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 900 eur/9 x počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti do konca septembra 2020,

Na čo – na náhradu straty príjmu z podnikania

V akej výške – vo výške 315 €

POZOR! Možnosť žiadať o tento príspevok má aj osoba, ktorá zároveň pracuje aj na pracovný pomer, od výšky príspevku sa v takom prípade odpočíta suma čistého príjmu za daný mesiac.

POROVNÁVANIE POKLESU TRŽIEB

Každý žiadateľ si zvolí jednu z alternatív spôsobu výpočtu poklesu tržieb. Sú 4 možnosti:

 1. Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac roka 2019 (napr. pre vykazované obdobie 10 / 2020 – predchádzajúce je 10/2019) – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť minimálne od 03/2019
 2. Porovnáva sa priemer tržby v roku 2019 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019
 3. Porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr k 1.2.2020
 4. Porovnáva sa tržba za september 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr k 02.09.2020

Výber spôsobu výpočtu poklesu tržieb je možné v rámci jednotlivých mesiacov meniť.

PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU:

Žiadosti o poskytnutie príspevku sa na rozdiel od prvej vlny pandémie budú podávať iba elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy – www.slovensko.sk

Bude preto potrebné, aby žiadosť podala samotná SZČO, prípadne konateľ, ktorý má pridelenú schránku danej spoločnosti po prihlásení sa do portálu.

V prípade záujmu Vám budeme vedieť poskytnúť predvyplnené žiadosti a výkazy, ktoré sa budú prostredníctvom tohto portálu odosielať, samotné odoslanie ale budete musieť zrealizovať sami. Zatiaľ ale nevieme v akej forme tieto žiadosti budú a ako presne sa budú odosielať – zverejnenie žiadostí, výkazov a podrobných informácií k odosielaniu sa očakáva 10.11.2020.

Podrobné info nájdete na webe: www.pomahameludom.sk

Podrobné oznámenie o poskytovanej pomoci: https://www.pomahameludom.sk/docs/oktober/Oznamenie_nov_platnost_od_01102020_ver02.pdf