Účtovníctvo a dane

Platenie preddavkov na dani z príjmov v roku 2021

Od 1.1.2021 nastáva výrazná zmena v rámci platenia preddavkov na dani z príjmov právnických osôb. Od tohto termínu dochádza k zrušeniu povinnosti každej právnickej osoby doplatiť kladný rozdiel medzi výškou zaplatených preddavkov do lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov (t.j. buď do 31.3.2021, resp. „predlženej lehoty“ do 30.6.2021) a výškou preddavkov vyplývajúcou z podaného daňového priznania za rok 2020.

To znamená, ak by Vám vyplývali po podaní daňového priznania za rok 2020 vyššie preddavky ako preddavky zaplatené do lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov, tak nebudete doplácať vzniknutý rozdiel do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci podania priznania (t.j. buď do 30.4.2021, resp. pri predlženej lehote do 31.7.2021). Nestratili ste sa v riadkoch ? Ak áno, uvádzame Vám príklad pripravený finančnou správou k zmene v rámci platenie preddavkov.

Príklad:

Podali ste riadne daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2020 dňa 15.2.2021 (v zákonnej lehote). Z uvedeného podania Vám vzniká povinnosť platiť vyššie štvrťročné preddavky na dani z príjmov ako ste platili v roku 2020 (tieto Vám boli zistené a vypočítané z daňového priznania za rok 2019*).

Aké preddavky na dani z príjmov budem platiť po podaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020, ktoré sme podali vo februári 2021? Vznikla nám povinnosť doplatiť rozdiel na preddavkoch platených v roku 2020 v porovnaní s preddavkami, ktoré budeme platiť v r.2021 (t.j. do 30.4.2021), tak ako to bolo za predchádzajúce roky?


Vysvetlenie k príkladu:

Vzniká Vám povinnosť do zákonnej lehoty na podanie daňového priznania ( t.j. do 31.3.2021) zaplatiť preddavok vo výške v akej ste platili v roku 2020 (t. j. vypočítaný z daňového priznania za rok 2019). Po uplynutí zákonnej lehoty (t.j. po 31.3.2021), budete platiť štvrťročné preddavky na dani z príjmov vypočítané už z daňového priznania (z daňovej povinnosti) za rok 2020, pričom rozdiel na preddavkoch už nie je povinnosť doplácať.

*V prípade, že v daňovom priznaní za rok 2019 Vám vyšla daňová strata a teda počas roka 2020 ste neplatili žiadne preddavky, tak potom Vám v roku 2021 vznikajú platiť preddavky z podaného daňového priznania za rok 2020 a to od II. Štvrťroka 2021 a až do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2021 (obdobie roka 2022).

Výšku a splatnosť preddavkov na dani z príjmov právnických osôb a súčasne aj na dani z príjmov fyzických osôb už nebudete musieť sledovať, pretože po novom Vám to bude od januára oznamovať Váš správca dane. Uvedenú skutočnosť správca dane musí oznámiť najneskôr do 5 dní pred splatnosťou preddavku. Avšak táto účinnosť ustanovenia sa posúva až na 1.1.2022.

Ak by ste mali záujem prečítať si viac informácií o platení preddavkov na dani z príjmov v roku 2021, nájdete ich na tomto odkaze: