Mzdy

Finančný príspevok na stravovanie zamestnancov Prečo ešte nie?

Od 1. marca 2021 vstúpila do platnosti novela zákona č. 311/2001 Z. z. zákonníka práce. Tá so sebou priniesla niekoľko zmien. Jednou z týchto zmien je aj zrušenie povinnosti stravných lístkov a poskytnutie finančného príspevku na stravovanie zamestnancov. V tomto článku sa budem venovať prečo je ešte priskoro na aplikovanie takejto zmeny.

Téma, ktorá bola niekoľkokrát spomínaná prišla do platnosti až teraz. Podľa nového zákonníka práce teda bude možné zamestnancom namiesto stravných lístkov poskytovať finančný príspevok priamo do mzdy. Vám tak odpadnú všetky povinnosti s kúpou a distribúciou stravných lístkov, a taktiež sa vám znížia výdavky na poplatky pre emitentov stravovacích poukážok. Znie to až veľmi lákavo a jednoducho na to aby to bola pravda. Samozrejme, ako je na Slovensku zvykom pri schvaľovaní nových zákonov, aj pri tejto novele narazíme na niekoľko „ale“. Primárnym problémom je byrokracia, nejasnosti, usmernenia a ďalšia evidencia u zamestnávateľa. Prejdeme si to všetko po poriadku.

Hneď na začiatok spomeniem prechodné ustanovenie §252p, ktorého znenie je nasledovné: „Zamestnávateľ, ktorý pred 1. marcom 2021 alebo v období od 1. marca 2021 do 31. decembra 2021 uzatvoril zmluvu o zabezpečení stravovacích poukážok s právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, nie je povinný postupovať podľa § 152 ods. 7 v znení účinnom od 1. marca 2021 do skončenia účinnosti tejto zmluvy, najdlhšie však do 31. decembra 2021.“ Tu je jasne napísané, že zamestnávateľ nemusí postupovať v zmysle nového zákonníka práce a to v období do 31. decembra 2021.

Prechodné ustanovenie je možné použiť v týchto prípadoch ak:

  • Ste zamestnávateľ a už z minulosti odoberáte stravné lístky od niektorého z emitentov,
  • Stanete sa zamestnávateľom v období medzi 01.03.2021 až 31.12.2021,
  • Založíte si novú firmu v období medzi 01.03.2021 až 31.12.2021 a tá sa stane zamestnávateľom.

V zákone nie je explicitne definované, čo sa stane v prípade ak ste vypovedali zmluvu poskytovateľovi stravovacích poukážok. V jednom z mála výkladov nového zákonníka práce je uvedené, že v takom prípade budete musieť postupovať už podľa nových pravidiel a zamestnancovi dať na výber medzi finančným príspevkom alebo stravným lístkom.

V momentálnej situácií odporúčame využiť toto prechodné ustanovenie v plnej miere. Pýtate sa prečo? Je na to hneď niekoľko dôvodov:

  •  Zákon ešte nie je zverejnený ani v Zbierke zákonov. To znamená, že žiadna štátna inštitúcia (inšpektorát práce, daňový úrad a iné) sa k nemu ešte nechce vyjadriť.  Musia si premyslieť a dohodnúť sa na tom, ako si budú tento zákon vykladať.
  • Absencia metodických usmernení, ktorá priamo súvisí s bodom vyššie.
  • Nepripravenosť mzdových softvérov na voľbu medzi stravným lístkom a finančným príspevkom.
  • Nejednoznačnosť ako sa bude daný príspevok vykazovať v mzde zamestnanca a do ktorých veličín sa bude ďalej zaratúvať a tým ovplyvňovať ďalšie faktory.
  • Komplikovanosť zostavenia internej smernice, keďže zatiaľ nie je dostatok informácií od inštitúcií, ktoré vykonávajú kontrolu postupov v súlade so zákonníkom práce.
  • Problém s evidenciou u zamestnávateľa.

Veríme, že situácia sa počas najbližších pár mesiacov zmení a my budeme vedieť ako presne postupovať. Momentálne pre našich klientov pripravujeme internú smernicu, ktorú budete môcť neskôr využívať. Taktiež sa snažíme vymyslieť zmysluplný systém evidencie, ktorý bude priamo nadväzovať na už spomínanú internú smernicu.